top of page

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

EK – 1: Onam Formu, Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ONAY BEYANI

Psikolog ile bir hizmet ilişkisi kurmadan ve açık rıza vermeden önce Aydınlatma Metni okumalısınız. Aydınlatma Metni hangi kişisel verileri topladığımız, bu kişisel verilere kimlerin erişimi olduğu, bu kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı konuları ve hizmet ilişkimiz konusundaki ek haklarınız ve yükümlülükleriniz konularında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Aydınlatma metni ile

 • ●  Psikolog Alara Candan Yağcı (“Psikolog”) veri sorumlusu olduğu, burada verdiğim açık rızamın hukuki dayanağının Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 6/2 maddesine dayandığı,

 • ●  burada belirtilen verilerimin sadece belirtilen amaçla sınırlı ve oranlı olarak işleneceği konusunda bilgilendirildim.

Psikolojik değerlendirme ve psikoterapi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tarafımdan Psikologa beyan edilmiş olan

 • ●  bedensel sağlık verilerimin,

 • ●  psikolojik test sorusu yanıtlarımın,

 • ●  terapiye başvuru sebebimin,

 • ●  daha önce seans alıp almadığım bilgisinin,

 • ●  daha önce yüz yüze terapi alıp almadığım bilgisinin ve

 • ●  ruhsal sağlık verilerimin

işlenmesi hususunda açık onay veriyorum.

Geri Alma Hakkı

Vermiş olduğum onayı (açık rızamı) her zaman geri alma hakkına sahibim. (KVKK.m.7)

 • ●  Bu amaçla candanalara@gmail.com adresi üzerinden Psikolog ile iletişime geçebileceğim,

 • ●  Açık rızamı geri çektiğim takdirde bundan önce onayıma dayanılarak yapılan işlemenin kanuniliğini etkilemeyeceği,

 • ●  onayım kapsamında işlenen verilerimin Aydınlatma metninde belirtilen saklama süresince muhafaza edilmeye devam edileceği,

 • ●  verilen psikolojik danışmanlık hizmetinin niteliği gereği, açık onayımı geri çekmem halinde Psikolog’un bu hizmetleri vermeye devam edemeyeceği hususlarında bilgilendirildim.

Aydınlatma metnini ve Açık Rıza metnini okudum. Kişisel verilerimin işlenmesiyle ilgili bilgiye sahibim. Açık rıza metninde açık olarak belirtilen verilerimin yine burada belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Psikolog tarafından işlenmesine açık onay veriyorum.

Aydınlatma Metninin bir kopyası tarafınıza hizmet ilişkisinin kurulması esnasında iletilmiştir.

EK – 1: Onam Formu, Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı AYDINLATMA METNİ

Psikolog Alara Candan Yağcı (“Psikolog”) tarafından siz danışanların kişisel verilerinizin toplanmasına ve işlenmesine ilişkin işbu Aydınlatma Metni, aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmenizi amaçlamaktadır:

 • ●  hangi kişisel verilerin toplandığı, işlendiği,

 • ●  kişisel verilerinizin hangi amaçla toplandığı, işlendiği,

 • ●  kişisel verilerinizin kimlerle paylaştığı,

 • ●  Kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığı,

 • ●  verilerinizin nasıl saklandığı ve korunduğu ve

 • ●  Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın kapsamı.

İşbu Aydınlatma Metninin amaçları kapsamında,

“Kişisel Veri” tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireye ilişkin bilgiyi ve

“İşleme” Kişisel Veriye ilişkin toplama, izni geri çekme, ulaşma, kullanma, paylaşma, saklama ve imha gibi işlemleri ifade eder.

I.          İşlenen Kişisel Veriler, İşleme Amacı ve Hukuki Sebepler

1.1 Hukuka uygunluk sebeplerine dayalı işleme

İşlenen Kişisel Veriler ve Amacı. Psikolog, sizlerin kimlik bilgilerinizi (ad, soyad,T.C. kimlik numarası, imza) ve iletişim bilgilerinizi ( telefon numarası, e-posta, adres), Türk Borçlar Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik olmak üzere ilgili mevzuata uyum kapsamında ve danışmanlık hizmetinin temini amacıyla işlemektedir.

Bu verilerin yanısıra, terapi sırasında verebileceğiniz mesleğe, eğitim durumuna, cinsiyete, yakın çevre ile sosyal ilişkilere dair veriler, danışmanlık sözleşmesi gereği üstlenilen yükümlülüğün ifası, danışan ile yürütülen psikoterapi süreçlerinde danışana ihtiyaçlarına uygun şekilde tam ve gereği gibi hizmet sunmak amacıyla gerektiği ölçüde işlenebilmektedir.

Taraflara arasında bir hukuki uyuşmazlık doğduğu takdirde dava dosyası kapsamında kimlik, adres bilgileriniz ile uyuşmazlık konusu ve buna ilişkin her türlü bilgi, belge de işlenmektedir.

Hukuki Sebepler. Kişisel verileriniz tabi olunan kanunlar gereği Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“KVKK”) 5/2. maddesinin (a) bendi uyarınca, sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması sebebiyle, 5/2. maddesinin (c) bendi uyarınca, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sebebiyle, 5/2. maddesinin (ç) bendi uyarınca, danışanın kendisi tarafından alenileştirilmesi sebebiyle, 5/2. maddesinin (d) bendi uyarınca ve Psikolog’un bir hakkını tesis etmesi, kullanması veya korunması için zorunlu olması halinde 5/2. maddesinin (e) bendi uyarınca işlenecektir. Dolayısıyla, işbu verilerin işlenmesi açık rızanıza tabi değildir. Bu itibarla işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı bildiririz.

1.2 Açık rızaya dayalı işleme

İşlenen Kişisel Veriler ve Amacı. Psikolog, danışanın doğrudan kendisinin belirttiği bedensel sağlık verileri ile birlikte psikolojik test sorusu yanıtlarını, terapiye başvuru sebebini, daha önce seans alıp almadığı bilgisi, daha önce yüz yüze terapi alıp almadığı bilgisini ve ruhsal sağlık verilerini psikolojik değerlendirme ve psikoterapi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlemektedir. Bu veriler danışanın talep ettiği hizmetin doğası gereği, psikolojik değerlendirme ve psikoterapi süreçlerinin yürütülebilmesi için işlenmesi zorunlu verilerdir.

 

Bununla birlikte, KVKK, sağlık verilerini özel nitelikli veri olarak belirlemiş ve 6/3. maddesinde öngörülen istisna dışına açık rıza almaksızın işlenmesine izin vermemektedir. Danışan ile Psikolog arasındaki ilişki KVKK madde 6/3 ile öngörülen istisna kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu nedenle sizlerle psikolojik değerlendirme ve psikoterapi süreçlerinin yürütülebilmesi için sağlık verilerinizin işlenmesi için açık rızanıza ihtiyaç bulunmaktadır.

Psikolojik değerlendirme ve psikoterapi süreçlerinde sağlık verileriniz KVKK madde 6/2 uyarınca açık rızanıza dayanılarak işlenecektir. Açık rızanızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bununla birlikte, sağlık verilerinizin işlenmesi hususundaki rızanızı geri aldığınız takdirde psikolojik değerlendirme ve psikoterapi süreçlerini yürütmek ve sürdürmek mümkün olamayacaktır.

Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Burada belirtilen saklama süresinin sonuna kadar sağlık verileriniz muhafaza edilmeye devam edecektir.

II. Kişisel Verilerin Toplanma Usulü

Burada sayılan kişisel verilerden kimlik ve iletişim verileri klinik veya psikolog asistanları tarafından toplanacaktır. Bunun dışında burada sayılan diğer kişisel verileriniz ise Psikolog tarafından görüşmeler ve psikoterapi süreçlerinde toplanacaktır. Psikolog, görüşmeler ve psikoterapi süreçlerinde danışana ilişkin kişisel verileri de içerecek şekilde tuttuğu kayıtları, değerlendirme ve analizleri [fiziksel ortamda/ elektronik ortamda] saklanmaktadır.

Otomatik karar verme sistemleri kullanılmamaktadır.

III. Saklama Süresi

Kişisel verileriniz psikoterapi dahil danışmanlık hizmet sözleşmenizin sona erdiği tarihten itibaren on (10) yıl boyunca muhafaza edilmektedir.

Taraflar arasında hukuki uyuşmazlık doğması halinde uyuşmazlığa ilişkin kayıtlar, belgeler, dava, icra dosyaları yargılama süresinin sonundan itibaren on (10) yıl boyunca muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verileriniz, bu sürenin sonunda ilk imha periyodunda silinir veya yok edilir.

IV. Üçüncü Kişilere Aktarma veya Açıklama

Psikolog, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi kanundan doğan yükümlülüklere uymak ve/veya hizmet sözleşmesi gereğince sorumluluklarını ifa etmek için ve/veya hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde rızanıza ihtiyaç olmadan

 1. (1)  sadece yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınan hizmetle sınırlı ve bu amaçla orantılı olarak bankalar, denetim firmaları, avukatlar, avukatlık ofisleri ve mali müşavirler, tedarikçiler gibi işin gerektirdiği ve/veya hizmet aldığı üçüncü şahıslara, ve

 2. (2)  sağlık bakanlığı ve ilgili kurumlar, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile; Sosyal Güvenlik Kurumu, adli merciler dahil kamu kurum ve tüzel kişilerine, kanunlarla yetkili kılınan diğer kamu kurumlarına aktarabilir veya açıklayabilir.

Türkiye içerisindeki veri aktarımı KVKK’nın 8/2(a) bendine istinaden KVKK 5/2 (a) uyarınca kanun gereği, (c) uyarınca sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için zorunlu olması, (ç) uyarınca hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ve (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halleri ile sınırlı olacaktır.

Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

V. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verileriniz Psikolog tarafından yurt dışına aktarılmamaktadır.

VI. Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek(m. 11/(a), (b)), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç) (d) düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f) düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Yukarıda sayılan bu taleplerinizi candanalara@gmail.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Talebiniz ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Veri Sorumlusu: Alara Candan Yağcı
Adres: Merdivenköy Mahallesi, Nur sokak, No: 1/1, k:12, D:115, İç Kapı No:2, Business93, İstanbul, Kadıköy

e-posta: candanalara@gmail.com

Talebiniz halinde her zaman kişisel verilerinizi ve aynı zamanda aydınlatma metnini güncellenebilir. Güncel aydınlatma metnine her zaman https://www.alaracandanyagci.com/kvkk-metni adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15)
Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu
Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara, Telefon: +90 312 216 5000
Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ile iletişime geçiniz.

KVKK
bottom of page